World Trashes Kobe; Kobe Responds With Vintage Performance